Cardio Gym Westervoort  
Huishoudelijk reglement

A) Lidmaatschap 1) Het lidmaatschap van Cardio Gym Westervoort wordt voorafgegaan door een proefperiode. In deze periode is men aspirant-lid. 2) Het proefabonnement eindigt automatisch zonder verdere verplichting. Gaat u door, dan wordt u lid van Cardio Gym Westervoort. 3) Het definitieve lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. 4) Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, middels het door Cardio Gym gehanteerde opzegformulier, plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken vanaf de eerst volgende betaalperiode van 4 weken. 5) Gelijktijdig met de opzegging  dient het lid de contributie over voorgaande en de lopende periodes te voldoen, voor zover nog niet voldaan, alsmede de contributie over de opzegtermijn. 6) De opzegging is eerst rechtsgeldig, indien het opzegformulier door de leiding van Cardio Gym voor akkoord is ondertekend en een bewijs van opzegging aan de klant is overhandigd. 7) Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

B) Contributie 1) Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro (incl. Pasje). Het contributiegeld voor alle activiteiten staat vermeld op de bij de balie verkrijgbare prijslijst.  2) Het contributiegeld voor de proefperiode dient contant of per pin betaald te worden. Na deze periode kan er via automatische incasso betaald worden.

C) Algemene Bepalingen 1) Ieder lid, ongeacht het gekozen abonnement, dient zich bij binnenkomst te laten registreren bij de balie, door middel van de lidmaatschapspas. 2) De leiding van Cardio Gym stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan, dan wel het zoek raken van, eigendommen van de leden en de schadelijke gevolgen van eventuele ongevallen en blessures. Het lid is aansprakelijk voor door hem of haar aangerichte schade aan zaken en of het gebouw van Cardio Gym. 3) Vanuit hygiënisch standpunt geldt dat er voor alle activiteiten een handdoek gebruikt moet worden op (de zittingen van) de toestellen en op de oefenmatten. Een ieder dient zelf deze handdoek mee te nemen. Eventueel is er een leenhanddoek beschikbaar, die in het bezit van Cardio Gym dienen te blijven. 4) Leden hebben zich binnen en buiten het Instituut te gedragen als waardige sportlieden, zich niet in te laten met aangelegenheden die hun goede naam en eer of die van Cardio Gym en het aldaar  werkende personeel kunnen schaden. Zij, die zich schuldig maken aan wangedrag, discriminerende en of racistische opmerkingen kunnen met onmiddellijke ingang de toegang tot het Cardio Gym tijdelijk of voorgoed, zonder restitutie van contributiegelden, worden ontzegd. 5) Leden dienen zich correct te gedragen en de instructies van de medewerkers van het Instituut op te volgen. Het lid dient verzorgde kleding te dragen. Overeenkomstig het anti bodybuildingbeleid worden de mannelijke leden verzocht niet in zogenaamde haltershirtjes- en hemden te sporten. Cardio Gym stelt het zeer op prijs als de leden shirts met korte mouwen dragen. Leden dienen schoon sportschoeisel te dragen. Indien een lid niet aan deze verplichtingen voldoet, kan hem of haar de toegang tot het Instituut worden geweigerd. 6) Al het trainingsmateriaal dat het Instituut beschikbaar stelt  voor zijn leden, dient na gebruik weer opgeruimd te worden. 7) Consumpties dienen aan of bij de bar genuttigd en direct afgerekend te worden. In de fitness- en groepslesruimtes is uitsluitend het gebruik van plastic flesjes of bidons toegestaan. Dus geen glazen, kopjes e.d. buiten het bargedeelte.  8) Roken is binnen het pand van Cardio Fitness Instituut Westervoort niet toegestaan. 9) Wanneer het Instituut wordt bezocht op doktersadvies, in het kader van een fysiotherapeutische behandeling, dan wel anderszins op grond van medische indicatie (lichamelijke klachten), is het lid verplicht dit te melden aan de fysiotherapeut(en) en instructeurs van Cardio Gym. 10) Een, om welke reden dan ook, ontstane achterstand van het aantal trainingen kan uitsluitend in een lopende betaalperiode, na overleg met de leiding van Cardio Gym worden ingehaald.  11) Het lid kan éénmaal per kalenderjaar maximaal 4 weken vakantie opnemen. Dit houdt in dat men geen contributie verschuldigd is over deze periode. Gebruikmaking van deze regeling dient vooraf te worden gemeld bij de leiding van Cardio Gym (balie). 12) Stopzetten van abonnement kan alleen bij ’t niet kunnen sporten door ziekte of ernstige blessure. Bij melding dient men dokters bewijs over te leggen. Dit kan ook via de mail 13) In de fitnesszalen is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.  14) Personen onder de leeftijd van 18 jaar zijn niet toegestaan in de sauna’s.
Cardio Gym Westervoort houdt zich het recht voor prijzen, voorwaarden en openingstijden aan te passen.